Finanční správa ČR

Finanční správa používá nástroje procesního řízení pro popis vlastní organizační struktury, vnitřních procesů a činností. Společnost Goldona zajišťovala zpracování návrhu organizačního a procesního uspořádání podpůrných procesů Ekonomika a účetnictví a Pořizování a správa majetku v novém organizačním uspořádání územních finančních orgánů od 1. 1. 2013. Obsahem projektu bylo za použití nástroje ARIS vytvořit popis cílového organizačního uspořádání útvarů zajišťujících v rámci FS podpůrné procesy Ekonomika a účetnictví a Pořizování a správa majetku, zpracovat přehled budoucích činností v rámci těchto podpůrných procesů (agend) vykonávaných jednotlivými útvary na obou stupních řízení a vydefinovat jednotlivá opatření/aktivity, které zajistí přechod ze stávajícího stavu do nového cílového uspořádání a které jsou nutné k realizaci reorganizace podpůrných procesů (vnitřní správy).

Dále se Goldona s.r.o. podílela na zpracování podobného návrhu na organizační a procesní uspořádání personálních procesů včetně školení základů procesního řízení pro pracovníky Finanční správy ČR.